نسترن-Dog Rose

200,000 ریال

بسته 500 گرمی

دسته بندی:

توضیحات

خواص و اثرات دارویی: نسترن

 1.  سرشارازویتامین Cمی باشد.درصدگرم آن ۶۰۰میلی گرم (۶گرم)ویتامین Cوجوددارددرحالی که ۱۰۰گرم پرتقال فقط دارای ۵۰میلی گرم ویتامین Cاست بنابراین مقدارویتامین Cگل نسترن۱۲۰برابرپرتقال است.
 2. درمان کننده حبس البول است.
 3. بوی بد بدن رادفع می کند.آنهائی که عرق زیادمی کنندوبوی بد می گیرندبایدتن خودرابعدازحمام کردن بادم کرده گل وبرگ نسترن آبکشی کنند.
 4. آرام کننده اعصاب است.
 5. اسهال رابرطرف می کند.دم کرده آن را می توان به کودکان برای رفع اسهال داد.
 6. خونریزی سینه رابندمی آورد.
 7. سنگ وورم کلیه رارفع می کند.
 8. الیاف داخلی سای نورودون ضدانگل است مخصوصاً کرم اسکاریس راودراین موردباید۵/۰گرم آن رامخلوط باعسل خورد.اگردرادرارآلبومین وجود داشته باشدبرای برطرف کردن آن ازدم کرده این گیاه استفاده کنید.
 9. بی خوابی رابرطرف می کند.
 10. انقباض ماهیچه های معده رابرطرف می کند.
 11. سرعت جریان خون رادرپوست زیادکرده وباعث لطافت پوست می شود.
 12. دررفع غم وغصه مؤثراست.
 13. برای رفع طپش قلب ازدم کرده آن بنوشید.
 14. معده راتقویت می کند.
 15. مصونیت بدن رادر مقابل بیماریها بالا می برد.
 16. برای ترمیم شکستگی استخوان ورفع ورم مقعدضمادی ازبرگ این گیاه درست کرده وروی قسمت شکستگی یاتورم قرار دهید.